Wält 46 Statistiken

Spilerazau: 261
Dörfer insgesamt: 4.235 (16.23 je Spieler)
Spieler Dörfer: 1.963
Barbaredörfer: 2.272
Serverstatus: Offä
Server Loufzit: 155 Täg
Spieler online: 4
Nachricht vrschickt: 1.438 (5.51 je Spieler)
Forebiträg: 5.979 (22.91 je Spieler)
Truppebewegige: 217 (0.83 je Spieler)
Handelsbewegige: 1.064 (4.08 je Spieler)
Azau Stämm: 75
Azau Spieler i Stämme: 165
Pünkt insgesamt: 16.314.376 (62.507 je Spieler, 3.852 je Dorf)
Rohstoff insgesamt:
 • 220.391.783
 • 212.598.770
 • 229.819.486
Truppe insgesamt:
 • 1,520 Mio.
 • 680.262
 • 3,597 Mio.
 • 201.209
 • 102.547
 • 1,629 Mio.
 • 95.767
 • 248.575
 • 189.596
 • 77.360
 • 99
Truppeschnitt pro Spiler:
 • 5823
 • 2606
 • 13781
 • 771
 • 393
 • 6241
 • 367
 • 952
 • 726
 • 296
 • 0
Truppenschnitt pro Dorf:
 • 359
 • 161
 • 849
 • 48
 • 24
 • 385
 • 23
 • 59
 • 45
 • 18
 • 0
Nöischte Spieler: du Hirsch
Nöischte Stamm: gg

Di zemmagfasste Date sin zletscht aktualisiert worde: hüt um 10:14 Uhr