Wält 46 Statistiken

Spilerazau: 1113
Dörfer insgesamt: 3.684 (3.31 je Spieler)
Spieler Dörfer: 1.832
Barbaredörfer: 1.852
Serverstatus: Offä
Server Loufzit: 67 Täg
Spieler online: 37
Nachricht vrschickt: 4.781 (4.30 je Spieler)
Forebiträg: 10.583 (9.51 je Spieler)
Truppebewegige: 2.097 (1.88 je Spieler)
Handelsbewegige: 394 (0.35 je Spieler)
Azau Stämm: 171
Azau Spieler i Stämme: 626
Pünkt insgesamt: 6.348.601 (5.704 je Spieler, 1.723 je Dorf)
Rohstoff insgesamt:
 • 50.524.528
 • 52.510.577
 • 57.326.576
Truppe insgesamt:
 • 1,548 Mio.
 • 1,213 Mio.
 • 1,215 Mio.
 • 296.739
 • 246.564
 • 535.808
 • 30.264
 • 124.183
 • 61.618
 • 16.459
 • 296
Truppeschnitt pro Spiler:
 • 1391
 • 1090
 • 1091
 • 267
 • 222
 • 481
 • 27
 • 112
 • 55
 • 15
 • 0
Truppenschnitt pro Dorf:
 • 420
 • 329
 • 330
 • 81
 • 67
 • 145
 • 8
 • 34
 • 17
 • 4
 • 0
Nöischte Spieler: Vu Thomas
Nöischte Stamm: TK!!!

Di zemmagfasste Date sin zletscht aktualisiert worde: hüt um 16:37 Uhr