Wält 46 Statistiken

Spilerazau: 1062
Dörfer insgesamt: 1.362 (1.28 je Spieler)
Spieler Dörfer: 1.057
Barbaredörfer: 301
Serverstatus: Offä
Server Loufzit: 6 Täg
Spieler online: 75
Nachricht vrschickt: 949 (0.89 je Spieler)
Forebiträg: 1.126 (1.06 je Spieler)
Truppebewegige: 983 (0.93 je Spieler)
Handelsbewegige: 269 (0.25 je Spieler)
Azau Stämm: 112
Azau Spieler i Stämme: 479
Pünkt insgesamt: 267.216 (252 je Spieler, 196 je Dorf)
Rohstoff insgesamt:
 • 963.199
 • 927.002
 • 925.751
Truppe insgesamt:
 • 42.973
 • 35.549
 • 3.095
 • 64
 • 3.408
 • 2.665
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Truppeschnitt pro Spiler:
 • 40
 • 33
 • 3
 • 0
 • 3
 • 3
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Truppenschnitt pro Dorf:
 • 32
 • 26
 • 2
 • 0
 • 3
 • 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Nöischte Spieler: Neshville
Nöischte Stamm: JMH

Di zemmagfasste Date sin zletscht aktualisiert worde: hüt um 17:41 Uhr